Resenärsrättigheter

Översiktlig beskrivning av resenärers rätt till ersättning

Kollektivtrafikresenärer har rätt till ersättning för utlägg och prisavdrag på biljetter vi störningar och förseningar i kollektivtrafiken. Klicka här för översiktlig beskrivning.

Rätten till ersättning styrs av Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter för regionala resor inom landet med tåg, spårväg, tunnelbana och buss, för linjer kortare än 150 kilometer.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommersiella trafikföretag är skyldiga att ha  information om tillämpning av regelverket och vilka rutiner som gäller vid inträffad störning. Information finns i allmänhet på deras hemsidor under ”kundservice”, ”reklamera resa” eller liknande rubrik. 

Ansökan om förseningsersättning ska alltid, även vid Resplusresa, göras hos det trafikföretag eller den Regionala kollektivtrafikmyndighet där förseningen uppstod. Vissa operatörer har en särskild länk för reklamation vid Resplusresor,

Länkar till samtliga Regionala kollektivtrafikmyndigheter och ett urval kommersiella trafikföretag finns här.

För resor längre än 150 kilometer, samt för linjer som börjar eller slutar utanför landet gäller EU:s tågpassagerarförordningar och EU:s busspassagerarförordningar.

För sjötrafik gäller EU:s fartygspassagerarförordning för alla resor oavsett längd.

För flygresor gäller EU:s gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och och inställda eller kraftigt försenade flygningar.