Varför behövs Resenärsforum?

Resenärsforum står på resenärernas sida och tillvaratar Resenärsperspektivet!

Strategiskt viktiga områden att bevaka och driva resenärsfrågor inom:

 • Tillgängligheten till arbete, skola, lärosäten, släkt och vänner, kultur. Mobiliteten är det nya ord som används för detta. Mobiliteten omfattar också tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatta funktioner. Det som är nödvändigt för somliga är underlättande för alla. Tillgängligheten ska även omfatta grannländerna. 
 • Undersökningar av resenärernas behov och önskemål. Det bör ske genom större intervjustudier eller enkäter, helst i samarbete med regionala aktörer. Även praktiska utvärderingar i form av ”mystery shoppers” har en viktig roll för mätning av rutiner.
 • Utformning av stationer och hållplatser, utpekad ansvarig för stations-servicen. Omfattar skyltning, gångvägar till och från, trygghet, service, användbarhet. Stationsservicen måste hänga ihop. Stationer och bytesplaster är avgörande för alla kollektivresenärer, varav många (och allt fler) är ovana resenärer. Byten är en grundbult i hela koll-systemet, och ett gemensamt system är nödvändigt. Resenärsperepktivet!
 • Nationellt trafikförsörjningsprogram, inkl resor med tåg och buss till utlandet.
 • Information om alla konkurrerande operatörer i ett informationssystem. Endast om resenärerna får kännedom om alternativen fungerar konkurrensen.
 • Biljettsystem som innebär att ALLA enkelt ska kunna köpa sig en biljett. Det är inte acceptabelt att endast de som är initierade kan klara av att köpa biljetter, medan alla ovana vägras resa, vägras ombordstigning. Betalning ska kunna ske med kontanter eller med alla vanliga kontokort, även utländska. Nya system med kontaktlösa bankkort där resenären får en personlig avräkning så att ett maxpris betalas per dag/vecka/ månad/år hos olika operatörer (förekommer redan i London). Oacceptabelt att varje län har sin egen kollektivtrafikvaluta, som sparas på ett plastkort som inte ens visar saldot. Resenärsperspektivet!
 • Samråd med RKM och operatörer – regelbundet, löpande. Samråd ska ske angående linjeomläggningar, större tidtabellsförändringar, prisförändringar (obs prisfrågan är inte så dominerande som många politiker tror)
 • Rimliga konkurrensförhållanden mellan kollektivtrafik och privatbil/tjänstebil. Om fri parkering erbjuds vid arbetsplatsen ska fria månadsbiljetter erbjudas. Arbetsreseavdragen ska grunda sig på km, inte på restid. Idag görs nästan alla avdrag av förortsbor i storstadsområdena, som borde åka kollektivt. Km-grundade avdrag gynnar däremot glesbygdsbor. Rättvisare styrmedel.
 • Remissyttranden över löpande nya utredningar och förslag. Gäller både regering, riksdag, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, RKM, kommuner, men också EU-förordningar och direktiv. Resenärsperspektivet!
 • Samråd med övriga europeiska resenärsorganisationer inom EPF, med ERA, DG MOVE, UITP  – erfarenhetsutbyte.  I England: resenärernas watchdog.
 • Stadsbyggnad med hänsyn t kollektivtrafiken (raka linjesträckningar, välbelägna hållplatser, satsning på högkvalitativa busslinjer, spårvägar, järnvägar och T-banor).
 • Hela resan måste hänga ihop, anslutningar, bytesservice, omhändertagande.Att resa tillsammans är effektivt, många individuella önskemål löses gemensamt. Stora strömmar blir effektivare med större fordon, som rullar, inte står stilla. ●