Rapporter och skrivelser

På den här sidan publicerar vi rapporter av intresse för kollektivtrafikesenärer, med kommentarer och eventuella yttranden från Resenärsforum.

Senast tillagda är vårt yttrande över remiss angående Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län.

In och kika!

Tryck här: KT2019-0436 Remissyttrande från Resenärsforum för att komma in till remissen.