Länkar till myndigheter, organisationer och pendlarsammanslutningar

Organisationer och myndigheter EPF – rapport egen internationell resa minst 200 km EPF samlar exempel på goda och dåliga situationer för att kunna vara konkreta i diskussioner EPF European Passengers’ Federation Den europeiska samarbetsorganisationen för kollektivresenärer, som har sitt huvudkontor i Gent i Belgien. EPF har 30 medlemsorganisationer i 19 …

Resenärsforum yttrar sig över Cykelutredningen

Utredningen om cykeltrafiken och dess roll i samhället och i samverkan med kollektivtrafiken är klar och regeringen har begärt remissyttrande. Resenärsforums yttrande understyker vikten av att cykelresor kan göras i anslutning till längre kollektivtrafikresor, liksom cykelförflyttningar i stor utsträckning kan väljas istället för korta bilresor. De flesta bilresor är faktiskt …

Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafikresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler

Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafikresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler. Resenärsforum påtalar i sitt yttrande över Region Skånes plan för regional infrastruktur att beräkningsmetoder som används snedvrider resultaten. Bilisters tidsvinster värderas högre än kollektivresenärers tidsvinster, vilket direkt påverkar hur regionen gör sina prioriteringar. Dessutom föreslås utbyggnad av flera vägar inom …

Den föreslagna nationella planen för infrastrukturen räcker inte

Förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet Resenärsforum har i sitt yttrande till regeringen skrivit att det behövs betydligt större insatser för kollektivtrafiken för att klara de utmaningar som samhället står inför. Nya stambanor behövs av kapacitetsskäl, och där kan det krävas att finansieringen sker genom lån eftersom Trafikverkets budget …

EUs tågpassagerarförordning ska revideras

EUs Passagerarförordning för tågresenärer (1371/2007) håller nu på att revideras. Resenärsforum har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Det görs på två sätt. Dels ger vi våra synpunkter till den svenska regeringens justitiedepartement, som hanterar frågan i Sverige. Dels ger vi våra synpunkter direkt till EU-kommissionen och dess enhet …

Stark resandeutveckling för Sjövägen

 Sjövägen, eller pendelbåtslinje 80 som den egentligen heter, åker mellan Frihamnen och Nybroplan via Lidingö och Nacka. Under första kvartalet 2017 så har resande på linjen ökat med 34 procent. Sedan den 27 mars har en extra båt satts in på delar av sträckan för att ge ökad kapacitet under Tvärbanans upprustning.

– Stockholm är en stad på vatten och det vore idioti att slösa bort en så unik resurs. Därför är det kul att pendelbåtstrafiken är så populär som den är. Just Sjövägen är en stor hjälp vid Slussens och Tvärbanans upprustningar, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

– Trafiken på Sjövägen har ökat stadigt och det har blivit ett bekymmer att resenärer ibland har blivit kvar på land när det är rusning. Därför känns det bra att vi lyckats sätta in en extra båt och turtätheten kan nu fördubblas på de bryggor där vi haft mest bekymmer med att fartygen är fulla, säger Gustav Hemming (C).

Stockholmares flygresor har högre miljöpåverkan än biltrafiken

Invånarnas flygutsläpp räknas inte in i Stockholms klimatmål

När Stockholms stad planerar för ett fossilfritt samhälle kommer staden inte att räkna med klimatavtrycket från invånarnas flygresor. Det trots att staden nyligen slagit fast i en rapport att utsläppen från stockholmarnas flygande är större än utsläppen från all biltrafik i Stockholm.

källa: Radio Stockholm

Läs mer