Mälardalens trafik i ny form från 2017

Under lång tid har de sex länen som ingår i Mälardalssamarbetet arbeta på att etablera ett gemensamt tågsystem i östra Svealand, baserat på de nya förutsättningar som uppstår när den nya Citybanan genom Stockholm öppnas för trafik. De sex regionala kollektivtrafikmyndigheterna har etablerat ett gemensamt bolag, Mälab, som ska genomföra …

Arkiv Resenärsforums Nyhetsbrev

Här finns Resenärsforums äldre Nyhetsbrev: Resenärsforum Nyhetsbrev 2009-2 (apr) Resenärsforum Nyhetsbrev 2009-1 (feb) Nyhetsbrev 2008-2 Nyhetsbrev 2008-1 Resenärsforum Nyhetsbrev 2007-1 Resenärsforum Nyhetsbrev 2006-5 Resenärsforum Nyhetsbrev 2006-4 Resenärsforum Nyhetsbrev 2006-3 Resenärsforum Nyhetsbrev 2006-2 Resenarsforum2005-1 (1) Nyhetsbrev 2008-2 Nyhetsbrev 2008-1 MJ-2004-4 MJ-2004-4 (1) MJ-2004-3 MJ-2004-1 MJ-2003-4 MJ-2003-1 MJ-2002-3 MJ0406klar MJ0406klar MJ-2002-3 MJ-2003-1 …

Resenärsforums stadgar, 2018

*********************** Stadga för Resenärsforum att beslutade av årsmötet 2018-02-20 ******************************************************************* Stadgar för Resenärsforum antagna på årsmöte 2018 1. Föreningens syfte Resenärsforum är en ideell förening med syfte att genom information, debatt och andra former för opinionsbildning främja en god utveckling för kollektivtrafikresenärer oavsett om denne reser med tåg, buss, tunnelbana, …

KOMBINERAD MOBILITET SOM TJÄNST I SVERIGE (KOMPIS)

KOMBINERAD MOBILITET SOM TJÄNST I SVERIGE KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova. Syftet med KOMPIS är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst – MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och …

Länkar till myndigheter, organisationer och pendlarsammanslutningar

Organisationer och myndigheter EPF – rapport egen internationell resa minst 200 km EPF samlar exempel på goda och dåliga situationer för att kunna vara konkreta i diskussioner EPF European Passengers’ Federation Den europeiska samarbetsorganisationen för kollektivresenärer, som har sitt huvudkontor i Gent i Belgien. EPF har 30 medlemsorganisationer i 19 …

Resenärsforum yttrar sig över Cykelutredningen

Utredningen om cykeltrafiken och dess roll i samhället och i samverkan med kollektivtrafiken är klar och regeringen har begärt remissyttrande. Resenärsforums yttrande understyker vikten av att cykelresor kan göras i anslutning till längre kollektivtrafikresor, liksom cykelförflyttningar i stor utsträckning kan väljas istället för korta bilresor. De flesta bilresor är faktiskt …

Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafikresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler

Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafikresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler. Resenärsforum påtalar i sitt yttrande över Region Skånes plan för regional infrastruktur att beräkningsmetoder som används snedvrider resultaten. Bilisters tidsvinster värderas högre än kollektivresenärers tidsvinster, vilket direkt påverkar hur regionen gör sina prioriteringar. Dessutom föreslås utbyggnad av flera vägar inom …