Resenärsforum besvarar remiss om särskilda persontransporter

Resenärsforum har nyligen avgett remissvar på näringsdepartementets utredning ”Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning”. Med särskilda persontransporter förstås färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Utredningen har haft i uppdrag att undersöka reglerna för dessa för att klarlägga vad som hindrar kommunala och regionala myndigheter att effektivt samordna organiserandet och utförandet av sådana transporter, samt att föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja sådana hinder.

I vårt remissvar konstaterar vi att en tidigare undersökning har visat att ungefär 40 procent av befolkningen antingen tillfälligt eller permanent tillhörde den grupp som kallas för PRM, Persons with Reduced Mobility. Det finns inte någon skarp gräns mellan vem som i vid mening kan betraktas ha funktionssvårigheter. Nästan hälften av alla resenärer har i någon mån behov av extra omsorg för att orientera sig och förflytta sig på en station eller vid byte av trafikslag.

EU kommer att kräva att alla medlemsländer ska upprätta en beskrivning för tillgängligheten på stationer. Men de underhandsbesked som ERA har fått från Sverige (Transportstyrelsen) är att det inte finns någon stationsförvaltare i Sverige och att det skulle bli väldigt dyrt att åstadkomma en sådan inventering. Detta står uppenbarligen helt i strid med andan i tillgänglighetslagstiftningen i Sverige. Resenärsforum ser det som nödvändigt att återupprätta ett sådant register, inte minst för att Sverige inte ska ligga efter övriga länder.

Läs hela remissvaret här!N2018 03947 MRT Resenärsforum

Kommentera