Mälardalens trafik i ny form från 2017

Under lång tid har de sex länen som ingår i Mälardalssamarbetet arbeta på att etablera ett gemensamt tågsystem i östra Svealand, baserat på de nya förutsättningar som uppstår när den nya Citybanan genom Stockholm öppnas för trafik. De sex regionala kollektivtrafikmyndigheterna har etablerat ett gemensamt bolag, Mälab, som ska genomföra denna trafik, på uppdrag av de sex RKM som är egentliga uppdragsgivare. Dessa sex RKM har beslutat att upphandla pendeltåg så att det ska räcka för den planerade trafiken, som kommer att bli utökad jämfört med för närvarande.

En viss komplikation ligger i att tre av de sju tågtrafiklinjer som ska trafikeras i stor utsträckning trafikeras kommersiellt av SJ AB. Nu har en överenskommelse träffats angående biljettsamarbete och biljettgiltighet även på SJs tåg, och trafik upphandlas av SJ. Det har dessutom underlättats av att det blir SJ AB som ska köra tågen åt Tåg i Bergslagen, som är det bolag som hittills utfört regionaltågstrafik åt några av de inblandade länen.

Och alla de sex länen har beslutat om trafikplikt på de berörda linjerna, så att pålitlig trafik kan garanteras.

Trafikutbudet kommer delvis att utökas redan från december 2016, men den stora förändringen sker hösten 2017, när Citybanan öppnats.

Biljettsystemen kommer att utökas med ett storregionalt biljettsystem, som kommer att täcka hemlänets och resmålslänets alla lokala linjer. Men det blir ett separat biljettsystem, som inte är kompatibelt med de ingående länens egna system. Biljettsamarbetet kan alltså anses bara delvis nå ett steg mot ett enklare system, men fortfarande trasslar de olika länens egna system till totalbilden. De sex länens biljettsystem blir alltså istället sju olika.

En viktig punkt är samrådet med resenärerna, vilket nu Mälab anmält att man önskar utöka. Det är dock viktigt att alla berörda parter deltar i samma möten, eftersom olika RKM, olika operatörer, Trafikverkets olika enheter och övriga berörda parter behöver löpande samråda. Det är ett påtagligt problem med för många parter, vilket blir en följa av att inget av de sex länen kan klara detta på egen hand. Regionindelningen i östra Svealand är otymplig för dagens resande, det är alla berörda överens om. Dessutom omfattar den storregion det här handlar om även Östergötland som inte ligger i Svealand utan i Götaland, och trafiksystemet sträcker sig till Gävle som ligger i norrlandslänet Gävleborg.

Kommentera