Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafikresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler

Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafikresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler.

Resenärsforum påtalar i sitt yttrande över Region Skånes plan för regional infrastruktur att beräkningsmetoder som används snedvrider resultaten. Bilisters tidsvinster värderas högre än kollektivresenärers tidsvinster, vilket direkt påverkar hur regionen gör sina prioriteringar. Dessutom föreslås utbyggnad av flera vägar inom Skåne, medan Trafikverkets ledning har deklarerat att det inte lämpligt att bygga mer vägar när vi ska säkerställa att vårt fossilberoende ska minska. Vägunderhåll ska genomföras, men inte utbyggnader. Samtidigt finns stora krav på kollektivtrafikens kapacitet, när den ska ta emot långt fler resenärer än som reser idag. Då är det kapaciteten i spårburen trafik som ska öka, tillsammans med utökad busstrafik. Och spårtrafiken har en viktig roll genom att den erbjuder snabba resor för en mycket stor del av befolkningen inom regionen och till angränsande platser. Den under de senaste decennierna starkt eftersatta satsningen på spårburen kollektivtrafik har nu visat sig bli alltmera problematisk.

Resenärsforum har inlämnat sitt remissyttrande till Region Skåne.

Kommentera