Den föreslagna nationella planen för infrastrukturen räcker inte

Förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet

Resenärsforum har i sitt yttrande till regeringen skrivit att det behövs betydligt större insatser för kollektivtrafiken för att klara de utmaningar som samhället står inför. Nya stambanor behövs av kapacitetsskäl, och där kan det krävas att finansieringen sker genom lån eftersom Trafikverkets budget inte räcker till. Ett nationellt program för kollektivtrafiken behövs, på samma sätt som det finns regionala program. Stationsservicen måste fungera och därför behöver regeringen utse en stationsförvaltare, enligt EUs önskemål. Någon måste ha det sammanhållande ansvaret för stationsservicen.

Vidare påpekar Resenärsforum att Trafikverkets kalkylmetod ASEK värderar kollektivresenärernas restid till ett mycket lägre värde än bilisternas restid är värd, vilket leder till felaktiga slutsatser. Alla människor ska värderas lika, alldeles särskilt av en statlig myndighet i ett demokratiskt land. Metoden ASEK måste omedelbart ändra sina restidsvärden och använda lika värden för alla människor.

 

Kommentera