Resenärsforums stadgar, 2018

*********************** Stadga för Resenärsforum att beslutade av årsmötet 2018-02-20 ******************************************************************* Stadgar för Resenärsforum antagna på årsmöte 2018 1. Föreningens syfte Resenärsforum är en ideell förening med syfte att genom information, debatt och andra former för opinionsbildning främja en god utveckling för kollektivtrafikresenärer oavsett om denne reser med tåg, buss, tunnelbana, …

KOMBINERAD MOBILITET SOM TJÄNST I SVERIGE (KOMPIS)

KOMBINERAD MOBILITET SOM TJÄNST I SVERIGE KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova. Syftet med KOMPIS är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst – MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och …

Länkar till myndigheter, organisationer och pendlarsammanslutningar

Organisationer och myndigheter EPF – rapport egen internationell resa minst 200 km EPF samlar exempel på goda och dåliga situationer för att kunna vara konkreta i diskussioner EPF European Passengers’ Federation Den europeiska samarbetsorganisationen för kollektivresenärer, som har sitt huvudkontor i Gent i Belgien. EPF har 30 medlemsorganisationer i 19 …

Resenärsforum yttrar sig över Cykelutredningen

Utredningen om cykeltrafiken och dess roll i samhället och i samverkan med kollektivtrafiken är klar och regeringen har begärt remissyttrande. Resenärsforums yttrande understyker vikten av att cykelresor kan göras i anslutning till längre kollektivtrafikresor, liksom cykelförflyttningar i stor utsträckning kan väljas istället för korta bilresor. De flesta bilresor är faktiskt …

Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafikresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler

Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafikresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler. Resenärsforum påtalar i sitt yttrande över Region Skånes plan för regional infrastruktur att beräkningsmetoder som används snedvrider resultaten. Bilisters tidsvinster värderas högre än kollektivresenärers tidsvinster, vilket direkt påverkar hur regionen gör sina prioriteringar. Dessutom föreslås utbyggnad av flera vägar inom …

Den föreslagna nationella planen för infrastrukturen räcker inte

Förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet Resenärsforum har i sitt yttrande till regeringen skrivit att det behövs betydligt större insatser för kollektivtrafiken för att klara de utmaningar som samhället står inför. Nya stambanor behövs av kapacitetsskäl, och där kan det krävas att finansieringen sker genom lån eftersom Trafikverkets budget …

EUs tågpassagerarförordning ska revideras

EUs Passagerarförordning för tågresenärer (1371/2007) håller nu på att revideras. Resenärsforum har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Det görs på två sätt. Dels ger vi våra synpunkter till den svenska regeringens justitiedepartement, som hanterar frågan i Sverige. Dels ger vi våra synpunkter direkt till EU-kommissionen och dess enhet …